یک روغن ترانسفور ماتور معدنی عمدتاً شامل مولکولهای مرکب از کربن و هیدروژن با ساختارهای متفاوت می باشد.
حروف N.P.A نشان دهنده ساختار اصلی روغن ترانسفور ماتور معدنی هستند .
P نشان دهنده ساختار پارافینیک می باشد . این گروه از مولکولها می توانند به صورت زنجیری یا شاخه دار باشند . نوع زنجیری نرمال آلکانها هستند که با نام عمومی واکسها شناخته می شوند .
N نشان دهنده ساختار نفتنیک می باشد . مولکولهای این گروه با نام عمومی سیکلو آلکانها شناخته می شوند .
A مخصوص ساختار آروماتیک می باشد. کلیه روغنهای ترانسفورماتور شامل مقداری مولکولهای آروماتیک هستند.

 

 

 

میزان تفاوت در انواع هیدرو کربنهای موجود در یک روغن بستگی به روغن خام اولیه و روشهای مورد استفاده جهت تصفیه دارد.
روغن های ترانسفور ماتور اغلب تحت عنوان دو گروه نفتنیک یا پارا فینیک طبقه بندی می شوند . طبقه بندی روغنها از روغن با درصد بالای پارافینیک که با استفاده از IR اندازه گیری می شوند ، انجام می گیرد
تنوع ترکیبات هیدرو کربن در روغن ترانسفور ماتور بستگی به خوراک اولیه و نوع فرایند انجام شده بر روی روغن دارد .
معمولا روغن های پایه نفتنیک و پارافینیک با توجه به مشخصات فیزیکی و شیمیائی که دارند در ساخت انواع روغن ترانسفورماتور مورد استفاده قرار می گیرند.