روغن ترانسفور ماتور تولید شده باید کلیه مشخصات ذکر شده در استاندارد را دارا باشد .
تمامی آزمایشهای مورد نیاز ، مطابق با روشهای استاندارد بین المللی ، در آزمایشگاه شرکت پالایش روغنهای صنعتی زنگان انجام می پذیرد . این آزمایشگاه مجهز به انواع دستگاهها و ابزار اندازه گیری دقیق و کالیبره شده می باشد.
-دستگاههای موجود در آزمایشگاه عبارتند از :
دستگاه اندازه گیری نقطه ریزش
دستگاه اندازه گیری نقطه اشتعال به دو روش باز و بسته
دستگاه اندازه گیری مقدار آب موجود در روغن
دستگاه اندازه گیری کشش سطحی
دستگاه اندازه گیری فاکتور پراکندگی دی الکتریک (Δ tg)
دستگاه اندازه گیری ولتاژ شکست
دستگاه اندازه گیری ویسکوزیته
دستگاه اندازه گیری مقدار PCB
در کنار موارد فوق آزمایشهای ذیل بر روی روغن ترانسفور ماتور انجام می گیرد:
آزمایش تعیین دانسیته
آزمایش تعیین عدد اسیدی
آزمایش تعیین مقدار سولفور خورنده
آزمایش تعیین مقاومت در مقابل اکسیداسیون