رسالت شركت ايجاد مجموعه اي موفق و مطمئن كه در صنعت توليد روغن ترانسفورماتور در كشور با كيفيتي قابل قبول در سطح جهاني و با هدف سود آوري بلند مدت و افزايش سهم بازارهاي داخلي و خارجي مي باشد.