شركت پالايش روغنهاي صنعتي زنگان با سرمایه گذاری مجموعه ایران ترانسفو و با هدف تامين نياز روغن شركتهاي ترانسفورماتورسازي و توليد كننده اي مطمئن با كميت و كيفيت مناسب و قابل قبول و با بهره گيري از فن آوريهاي جديد و توسعة سطح علمي و ارتقاء آن جهت دسترسي به بازارهاي داخلي و خارجي و با استفاده از مواد اوليه توليد داخل كشور و تبديل آن به روغن ترانسفورماتور و ايجاد كار آفريني واشتغال در تاريخ 23/12/84 و به شماره ثبت  6320 تاسيس و پس از انجام تشريفات قانوني و اخذ جواز تاسيس فعاليت خود را در زمينه طراحي و احداث كارخانه روغنهای صنعتی درشهرك صنعتي زنجان شروع به كار نمود.