آدرس : زنجان شهرك صنعتي شماره يك - خيابان پرفسور ثبوتي 

 تلفن كارخانه :25-32221722 024

فاکس:32221587 024

پست الكترونيكي:m.aliakbari@iran-transfo.com