روغن های پایه مورد استفاده با توجه به مشخصات فیزیکی و شیمیایی مورد نیاز ، تحت عملیاتی از قبیل تقطیر، تصفیه و موم زدایی قرار می گیرند.
تقطیر : عمل تقطیر بر روی روغن پایه به منظور تولید مناسبترین برش از روغن پایه جهت استفاده در فرمولاسیون روغن ترانسفور ماتور انجام می شود.
تصفیه : تصفیه روغن بدست آمده از تقطیر با استفاده از حلال های مختلفی صورت می گیرد . انتخاب حلال مناسب بستگی به نوع ترکیبات مزاحمی دارد که در روغن حاصل از تقطیر موجود می باشد . حضور این مواد در روغن ترانسفور ماتور می تواند تاثیر نامطلوبی بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی روغن از قبیل رنگ و تست پیری بگذارد.
موم زدایی : پس از تصفیه روغن ، جهت بهبود مشخصات فیزیکی از جمله نقطه ریزش می توان از عملیات موم زدایی یا دی واکسینگ استفاده کرد. در این مرحله نیز با استفاده از حلال های مناسب ، مومهای ( واکسهای ) موجود در روغن پایه از آن جدا می شوند.