حمل و نقل با توجه به درخواست و نیاز مشتری به سه طریق انجام می گیرد :
- حمل ونقل با استفاده از بشکه های استاندارد ( جهت روغن ترانسفور ماتور با استفاده از بشکه های پوشش داخلی اپوکسی )
- حمل و نقل به وسیله تانکر
- حمل و نقل توسط فلکسی بگ