شرکت پالایش روغنهای صنعتی زنگان موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از سازمان استاندار برای روغن ترانسفورماتور و پارافین مایع گردید

 این مهم با تلاش پرسنل شرکت جهت تطابق با الزامات مورد نیاز سازمان استاندارد و با همکاری پرسنل سازمان استاندارد زنجان بدست آمد